ompettersen.jpg

Ingeniør Ivar Pettersen AS arbeider aktivt med kvalitets- og miljøspørsmål. Vi skal praktisere et kvalitetssikringssystem som oppfyller alle offentelige myndigheters krav, og skal fungere så godt at enhver leveranse fra oss skal gi vår kunde lyst til fortsatt forbindelse med oss.

Kvalitetsarbeidet

Kvalitetsarbeidet sikrer utvikling og effektivisering av virksomheten. Ved hjelp av målinger og undersøkelser følger vi opp hva vi presterer innen områdene leveringssikkerhet, produktkvalitet og tilfredse kunder. Personalets og kundenes forslag til forbedringer av både produkter og arbeidsmåter er også viktige elementer for å drive kvalitetsarbeidet framover.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsnivået i alle våre tjenester er vårt viktigste konkurransemiddel som skal gi oss fornøyde kunder. For å oppnå dette står alle medarbeidernes kompetanse og engasjement i fokus. Dette viser vi i vår innsats for å levere feilfrie, sikre, funksjonelle og brukervennlige produkter og tjenester som tilfredsstiller alle forventninger og krav.

Miljøarbeidet

Vår virksomhet er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ønsker med dette å ta samfunnsansvar og vise vei i miljøarbeidet. Vårt mål er å sikre høy gjenvinningsgrad på avfallet vårt, samt gjennomføre tiltak som sikrer at det oppstår minst mulig avfall i driften. I tillegg har vi et kontinuerlig fokus på enøk for å redusere vårt energiforbruk. Vi skal aktivt søke mer miljøvennlige produkter og metoder som fører til redusert utslipp og slitasje. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til redusert miljøbelastning på det indre og ytre miljøet. Vårt miljøarbeid skal føre til kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner, og hvert år skal vi levere en miljørapport med konkrete handlingsplaner. Prioriterte områder er:

  • Produkter – Kartlegge forekomsten av miljøfarlige materiale og undersøke muligheten for å fase ut eller begrense bruken. Kundene tilbys å returnere kasserte produkter for miljømessig gjenvinning, i samsvar med produsentansvaret for elektroniske produkter som ble innfør 1. juli 2001.
  • Transport – Jobbe for å redusere miljøpåvirkning av transport, f.eks. ved innkjøp av nye biler, økt samordning og vurdering av alternative transportører, transportmiddel og drivstoff.
  • Avfall – Forebygge og gjenvinne avfall som oppstår i virksomheten. Ingeniør Ivar Pettersen AS er som medlem av RENAS interessert i hva som skjer med gamle kasserte eller defekte deler som har vært omsatt gjennom oss. Vi ønsker å ta vår del av jobben med å forhindre at miljøet lider som følge av de varer vi distribuerer i markedet, også kallet EE-avfall. Du kan levere utrangerte PLS-systemer, frekvensomformere, servoforsterkere etc. kjøpt hos Ingeniør Ivar Pettersen AS på en kommunal oppsamlingsplass hvor kommunen plikter å motta dette vederlagsfritt eller levere det til et av våre kontorer. Avfallet havner hos RENAS' leverandører som foretar en fullstendig miljøsanering før gjenvinning.
  • Innkjøp – Økt miljøhensyn ved alle typer av innkjøp og nært samarbeide med leverandører i miljøspørsmål.

Miljøpolicy

Ingeniør Ivar Pettersen AS skal planmessig arbeide for å redusere virksomhetens negative miljøpåvirkning, med hensyn også til hva som er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Vår organisasjon skal preges av miljøbevissthet og kretsløpstenkning. Ved måling og oppfølging av miljømål skal vi arbeide mot stadig å forbedre vårt miljøarbeid. Ved opplæring av våre ansatte og et nært samarbeid med leverandører skal vi sikre at vårt miljøarbeid synliggjøres og utvikles.

renas_logo.gif

RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for nærings-elektroavfall. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller leverandører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.


 Miljofyrtarn farger

 
menystrek.gif